Privacy Statement

Privacy Statement Yourskin.nl

 

1. ALGEMEEN

1.1 Dit privacy statement is van toepassing op de webshop van Yourskin op www.yourskin.nl (hierna: de ‘Webshop’).

1.2 De verantwoordelijke voor deze Webshop is Leef.nl B.V., statutair gevestigd te Stein, bezoekadres Hardwareweg 1A te Amersfoort, KvK nummer 56142099 ("Yourskin", "wij").

1.3 Yourskin hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Yourskin behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.4 De verwerkers voor deze Webshop zijn NControl B.V. en Holland Pharma Exploitatie B.V. die uw gegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Yourskin verwerken.

1.5 In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Yourskin verwerkt, voor welke doeleinden en hoe wij uw gegevens beschermen. Door gebruik te maken van deze Webshop gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy statement en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals in dit privacy statement omschreven, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de Webshop.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Indien u online gebruik maakt van de producten en diensten van Yourskin worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Yourskin voor het leveren van door u bestelde producten of het (laten) uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

2.2 Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Yourskin en de noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan NControl B.V., als verwerker van Yourskin, die de hosting en technische ondersteuning van de Website verzorgt en aan Holland Pharma Exploitatie B.V., als verwerker van Yourskin, die de verzending van het product uitvoert en fungeert als helpdesk voor de Webshop. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

2.3 Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming op een later moment weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de klantenservice van Yourskin via klantenservice@yourskin.nl of via telefoonnummer 088 990 86 20.

3. WELKE GEGEVENS VERWERKT YOURSKIN EN MET WELK DOEL?

3.1   Indien u via de Webshop producten wilt bestellen en een bestelling plaatst, worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

  1. Registratiegegevens: bij uw registratie voor gebruik van de Webshop worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam, gebruikerswachtwoord.
  2. Koopgegevens: de producten en diensten die u via de Webshop bij Service Apotheek koopt, bestelgeschiedenis, betaalgegevens.

 

3.2   De registratiegegevens en koopgegevens zijn nodig voor het verlenen en het op niveau blijven verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

a)           Uitvoeren van de koopovereenkomst: waarbij de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld met (i) de partijen die in opdracht van Yourskin de logistieke dienstverlening en aflevering van uw bestelling verzorgen, (ii) de partij die de hosting en technische ondersteuning van de Webshop verzorgt en fungeert als helpdesk voor de Webshop en (iii) de leverancier van het betalingssysteem van de Webshop.

b)           Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

 

3.3   Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrieven, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrieven kunt u via uw accountinstellingen aangeven dat u deze niet langer wilt ontvangen of uw toestemming intrekken conform het bepaalde in artikel 2.3 van dit privacy statement.

3.4   Yourskin werkt voor de Webshop onder andere nauw samen met de volgende partijen (verwerkers van Yourskin):

a)           Holland Pharma B.V. (logistieke dienstverlening, helpdesk en aflevering van uw bestelling);

b)           NControl B.V. als verwerker van uw online geregistreerde gegevens die uw gegevens namens en in opdracht van Yourskin verwerkt (hosting, technische ondersteuning);

c)           Mollie B.V. (online betalingssysteem).

Wij informeren u hierbij dat in verband met uw bestelling uw persoonsgegevens die met name betrekking hebben op uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaart en bankrekeningnummers, of op de transacties die u aangaat of de betalingen die u uitvoert, worden verwerkt door Mollie B.V. (hierna: "Mollie") met als doel i) Mollie in staat te stellen de overeenkomst met Service Apotheek na te komen, ii) het controleren op en beheren van fraude (bepalen van het risiconiveau van transacties, detecteren en managen van resulterende waarschuwingen), en iii) het naleven van de wettelijke verplichtingen van Mollie krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en (iv) het opstellen van marktanalyses/statistieken, het analyseren van transactiegegevens en het verbeteren van de dienstverlening door Mollie. Het verzamelen van uw persoonsgegevens is een verplichte eis voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd. We wijzen u erop dat Mollie, kantoorhoudend aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam en met kvk-nummer 30204462, de verantwoordelijke voor de verwerking is voor deze gegevens. Mollie geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in de volgende twee gevallen:

                                   I.         Indien Mollie de persoonsgegevens moet doorgeven aan zijn gelieerde bedrijven, onderaannemers of andere partijen waarmee Mollie een contractuele relatie heeft en die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Mollie in het kader van (i) de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en Mollie, (ii) fraudepreventie en -beheer en (iii) de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Mollie krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De derden die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Mollie met betrekking tot controle op fraude en fraudebeheer kunnen uw persoonsgegevens invoeren in hun eigen specifieke database(s) die zij gebruiken om voor een groot aantal merchants fraudepreventie- en -beheerdiensten te verrichten.

                                  II.         Indien Mollie wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documenten door te geven aan De Nederlandsche Bank, vergelijkbare instanties, of in het algemeen een gerechtelijke of bestuurlijke autoriteit, of een rechtshandhavings- of bestuurlijke autoriteit. Aan deze entiteiten worden alleen persoonsgegevens doorgegeven voor zover dat noodzakelijk of vereist is op grond van de geldende regelgeving.

Daarnaast kan fraude ook aanleiding geven tot de registratie van bepaalde persoonsgegevens over u in een specifiek bestand dat door Mollie wordt beheerd. Het doel van een dergelijk bestand is het traceren van eerdere fraudegevallen, met name het leveren van informatie voor criteria die worden gehanteerd voor het beoordelen van transactierisico's en de voor dit doel gebruikte scoresjablonen. De registratie van uw gegevens in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een hoger risiconiveau krijgt toegewezen in geval van een latere bestelling bij een merchant die klant is van Mollie, met als gevolg dat deze bestelling kan worden geweigerd.

U hebt het recht de persoonsgegevens die Mollie van u verwerkt in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik te beperken, over te dragen of te verwijderen, tenzij Mollie deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Zo is Mollie verplicht om gegevens die in het kader van het verrichten van een betaling worden verwerkt te bewaren voor een wettelijk vastgelegde termijn. U kunt uw bezwaar of verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering sturen naar info@mollie.com. Wel stelt Mollie vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Mollie vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Mollie zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, op uw verzoek reageren.

3.5 Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Yourskin en de genoemde partijen waarmee wordt samengewerkt en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, bijvoorbeeld in het kader van een stempelkaart- of couponactie met een fabrikant van een product. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van deze dienstverlening.

3.6 Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrieven, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen prijs stelt op onze nieuwsbrieven kunt u via uw accountinstellingen aangeven dat u deze niet langer wilt ontvangen of uw toestemming intrekken conform het bepaalde in artikel 2.3 van dit privacy statement of gebruik maken van de uitschrijf knop onderaan de nieuwsbrieven.

4. HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

4.1 Yourskin legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en de privacyrisico’s.

4.2 De Webshop kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Yourskin heeft geen zeggenschap over deze websites van derden of over de content op die websites. Yourskin is niet verantwoordelijk voor de door u verschafte informatie tijdens een bezoek aan websites van derden en verwijst naar het privacy statement van de betreffende website.

5. KINDEREN

Yourskin vindt dat de privacy van kinderen online moet worden beschermd. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen onder 16 jaar wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger gebruik te maken van de Webshop en hebben maatregelen getroffen om gebruik van de Webshop door kinderen zonder tussenkomst van een wettelijk vertegenwoordiger redelijkerwijs te voorkomen..

6. DOORVERKOOP

Yourskin zal uw persoonsgegevens die zijn vastgelegd ten behoeve van Yourskin nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden die door Yourskin worden ingeschakeld conform het bepaalde in artikel 2.2 zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

7. COOKIES

 

7.1   In de Webshop maken wij gebruik van 'cookies'. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan de Webshop automatisch op uw apparatuur, bijvoorbeeld uw computer, wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van de Webshop. Door cookies te gebruiken, kan de Webshop tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

 

7.2   Yourskin gebruikt diverse soorten cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies): cookies die gebruikers in staat stellen de Webshop te bekijken, te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de Webshop niet worden gebruikt.
  2. Prestatiebevorderende cookies (analytische cookies): cookies waarmee Yourskin de Webshop kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Webshop gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

 

7.3   Via de Webshop worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Google Analytics"-dienst. In verband met het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De instellingen "Gegevens delen met Google" en "Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden" zijn uitgezet.

Yourskin gebruikt Google Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van de Webshop. Meer specifiek betreft het gegevens over:

  1. informatie over het type browser dat u gebruikt;
  2. wanneer en hoe lang u de Webshop bezoekt of gebruikt;
  3. gegevens van de webpagina's die heeft bekeken;
  4. uw IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
  5. de hyperlinks die u heeft aangeklikt; en
  6. informatie over via welke weg u op de Webshop terecht kwam.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd met de functionaliteit 'Anonymize IP'. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

8. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang u zich heeft geregistreerd voor  gebruik van de Webshop. Daarna kunnen de verzamelde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, in welk geval Yourskin ernaar streeft deze te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

 

9. UW RECHTEN

9.1   U heeft de mogelijkheid om Yourskin te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Yourskin via klantenservice@yourskin.nl of via telefoonnummer: 088 990 86 20
9.2   U heeft tevens het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yourskin in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Yourskin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in de Webshop.


11. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Yourskin via klantenservice@yourskin.nl of via telefoonnummer 088 990 86 20.

 

 

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
of ga direct naar bestellen>
Verder winkelen
of ga direct naar bestellen>