Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Aanbieding: iedere door Verkoper aan Koper uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot de door verkoop en levering van producten en/of het verlenen van diensten door Verkoper.
  2. Koper: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat dan wel met wie Verkoper onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
  3. Opdracht: iedere door Koper aanvaarde Aanbieding.
  4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot de verkoop en levering van producten en/of het verlenen van diensten door Verkoper tot stand komt tussen Verkoper en Koper, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die Overeenkomst.
  5. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apotheek de Esdoorn.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Koper gedane aanvragen, op de door Verkoper uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Koper, op opdrachtbevestigingen van Verkoper en op alle door Koper met Verkoper te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en/of het verlenen van diensten door Verkoper.
  2. Deze algemene voorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Verkoper zijn bevestigd.
  4. Een Koper ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door Koper gedane aanvragen, op de door Verkoper uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Koper, op opdrachtbevestigingen van Verkoper en op alle door Koper met Verkoper te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en/of het verlenen van diensten door Verkoper.
  5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen steeds door Verkoper worden herroepen (zie artikel 7), ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
  2. Alle door Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat– en gewichtopgaven, berekeningen, mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en dergelijke die door Verkoper worden verstrekt, zijn voor Verkoper niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door Verkoper te leveren producten.
  3. Alle Aanbiedingen worden door Verkoper naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Verkoper staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
  4. De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra Verkoper zulks schriftelijk aan Koper heeft bevestigd dan wel zodra Verkoper aan een bestelling of mondelinge afspraak voldoet door de producten en factuur toe te zenden
  5. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst door Verkoper wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen.
 4. Prijzen
  1. Alle prijzen luiden in euro en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op levering CIP (Vrachtvrij inclusief verzekering tot aan de door Koper opgegeven bestemming) conform Incoterms 2000.
  2. Indien Koper geen consument is, dan heeft te gelden dat Koper voor elke bestelling minder dan 30 producten van het merk Vichy naast de koopprijs een bedrag van € 25,- is verschuldigd als tegemoetkoming in de orderverwerking.
  3. De gefactureerde verkoopprijs is de prijs geldende op de dag van bestellen.
  4. Verkoper is gerechtigd om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Koper. Bekende toekomstige prijsverhogingen moeten door Verkoper bij de opdrachtbevestiging worden vermeld.
  5. Acties zolang de voorraad strekt.
 5. Betaling
  1. Betaling dient zonder kortingen, aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt. Door overschrijding van de door Verkoper bedongen betalingstermijnen is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of in gebrekstelling is vereist.
  2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Koper een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
  3. Incassokosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom met een minimum van € 250,00.
  4. Alle vorderingen worden terstond opeisbaar zodra op het vermogen van de Koper beslag wordt gelegd of ten aanzien van Koper faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd.
  5. Indien Verkoper redenen heeft eraan te twijfelen dat Koper zijn financiële verplichtingen zal nakomen, is Verkoper gerechtigd om te allen tijde van Koper (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat Koper een, ter beoordeling van Verkoper, deugdelijke zekerheid stelt.
  6. Reclames terzake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Verkoper ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 6. Levering
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten door Verkoper CIP (Vrachtvrij inclusief verzekering tot aan de door Koper opgegeven bestemming) conform Incoterms 2000.
  2. De door Verkoper opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Verkoper uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Koper. Koper zal Verkoper in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Koper heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Verkoper genoemde leveringstijd. Koper heeft in geval van overschrijding van de leveringstijd evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.
  3. In geval de te leveren producten niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet door Koper in acht wordt genomen, is Verkoper gerechtigd de betreffende producten te factureren terwijl de producten dan volledig voor rekening en risico van Koper worden opgeslagen.
  4. Verkoper is niet verplicht tot verdere leveringen zolang Koper met enige betaling in gebreke blijft.
 7. Herroepingsrecht
  1. Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren (zoals handleidingen en documentatie) en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  5. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 8. Controle en klachten
  1. Koper zal de producten en/of de geleverde diensten bij de levering terstond en zo grondig mogelijk controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen.
  2. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door Koper terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan Verkoper ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
  3. Koper kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Verkoper later plaatsvindt dan drie werkdagen na het moment waarop Koper de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
  4. Retournering van de geleverde producten aan Verkoper kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. In geval van retournering dienen de producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen voor rekening van Koper.
  5. Indien de reclame door Verkoper gegrond wordt geacht, heeft Verkoper, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende producten te vervangen, hetzij voor de geleverde producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.
  6. De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft Koper niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen uit hoofde van iedere tussen partijen gesloten Overeenkomst of krachtens een zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten door Koper in de nakoming van een Overeenkomst, volledig heeft betaald. Verkoper is gerechtigd de producten die in haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien Koper enige verplichting uit hoofde van de met Koper gesloten Overeenkomsten niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
  2. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de producten zich op het tijdstip van levering bevinden.
  3. In geval van voor export bestemde producten worden, in afwijking van lid 2 van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud voor Verkoper gunstiger bepalingen bevat dan het op grond van lid 2 van dit artikel toepasselijke recht.
 10. Overmacht
  1. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van producten, calamiteiten bij Verkoper, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.
  2. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
  3. Indien de overmachtstoestand langer dan zes maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks voorzover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt. Ook in geval van ontbinding is Verkoper niet tot enige schadevergoeding jegens Koper verplicht.
 11. Verplichtingen koper
  1. De door Verkoper geleverde producten mogen slechts in hun originele en ongeschonden staat en verpakking worden geëtaleerd, aangeboden, doorverkocht en geleverd.
  2. Indien Verkoper producten van haar prijslijst schrapt is Koper op verzoek van Verkoper verplicht deze producten terug te zenden aan de Verkoper. Als de producten binnen de daarvoor gestelde termijn worden teruggezonden, worden deze tegen vergoeding van de factuurwaarde teruggenomen.
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Indien Koper schade lijdt doordat zich een tekortkoming voordoet ten aanzien van de door Verkoper geleverde producten en/of de door Verkoper verleende diensten, dan heeft Verkoper de keus hetzij de betreffende producten te vervangen dan wel de tekortkoming in haar dienstverlening te herstellen, hetzij voor de geleverde producten en/of verleende diensten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. Overige schade, zoals gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking, behoudens voorzover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Verkoper. Alsdan is Verkoper slechts gehouden de schade te vergoeden tot ten hoogste de door haar verzekeraar gedane uitkering.
  2. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Verkoper geldend mochten maken terzake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Koper jegens Verkoper kan doen gelden.
  3. Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in voorgaande leden is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die door Verkoper zelf of in haar opdracht zijn verricht.
 13. Opschorting en beëindiging
  1. Verkoper is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
   1. Koper enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
   2. ten aanzien van Koper faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, dan wel indien Koper een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;
   3. de onderneming van Koper wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
   4. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Koper;
   5. Verkoper gegronde redenen heeft om te vrezen dat Koper niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Verkoper gesloten Overeenkomsten te voldoen en Koper op verzoek van Verkoper niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
   6. Alle vorderingen die Verkoper in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
   7. Koper is niet gerechtigd om zich jegens Verkoper op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.
   8. Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
  2. (Intellectueel) Eigendom en gebruik van stukken, verpakking, merken en handelsnamen
   1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Verkoper berusten.
  3. Toepasselijk recht en geschillen
   1. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voorzover deze geen dwingend recht bevatten.
   2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Arnhem, onverminderd het recht van Verkoper om Koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.
   3. In geval van verschillen tussen deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
of ga direct naar bestellen>
Verder winkelen
of ga direct naar bestellen>